Vedtægter

Holeby IF

Love for Holeby Idræts-Forening.

 

Foreningen.

 

§ 1:

Foreningens navn er Holeby Idræts-Forening.

 

§ 2:

Foreningens formål er at virke for fremme af al sund sport og idræt i Holeby og omegn. Hver sportsgren danner sin egen afdeling.

Desuden arrangerer bestyrelsen fester og lignende for idrætsforeningens medlemmer.

 

§ 3:

Foreningen er medlem af de for dens virksomhed nødvendige specialforbund og unioner under Danmarks Idræts-Forbund og er underkastet disses love.

De enkelte afdelinger kan, og med eget medlemstal, indmelde sig i DGI.

 

§ 4:

Foreningens evt. ophør kan kun vedtages enstemmigt ved en generalforsamling og dens midler tilfalder da Danmarks Idræts-Forbund. Denne paragraf kan aldrig forandres.

 

Medlemmerne

 

§ 5:

Som medlem kan enhver blive optaget – enten som aktiv eller som støttemedlem.

Aktive medlemmer kan deltage i de sportsgrene, som idrætsforeningen driver, samt fester og andre arrangementer. Ved generalforsamlingen har de stemmeret og er valgbare fra det fyldte 16. år. Én af forældrene til børn under 16 år har stemmeret for disse.

Støttemedlemmer kan deltage i fester og lignende. Ved generalforsamlingen har de stemmeret og er valgbare, på samme vis som de aktive medlemmer.

 

§ 6:

Medlemmerne betaler et kontingent, som fastsættes af afdelingerne, og godkendes af bestyrelsen. Kontingent betales forud, indtil en skriftlig udmeldelse foreligger. Der opkræves særskilt kontingent for hver afdeling.

 

§ 7:

Medlemmerne skal ved deltagelse i konkurrence og kampe være iført idrætsforeningens reglementerede klubdragt.

Beslutning og klubdragtens udformning og udseende træffes af udvalgene for hver afdeling.

Holeby Idræts-Forenings emblem: sort og skjoldformet med guldgule bogstaver HIF.

 

Generalforsamling

§ 8:

Generalforsamlingen skal meddeles senest 14 dage for, ved annoncering i dagspressen og ved opslag i sportshallen og på stadion.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsordenpunkter:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Beretning fra de enkelte afdelinger.
 • Kassererens beretning.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisor.
 • Valg af revisorsuppleant
 • Valg af fanebærer og suppleant hertil.
 • Eventuelt.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 9:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det til enhver tid fremmødte antal medlemmer.

 

§ 10:

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.

Der vælges hvert år ét medlem fra hver afdeling til bestyrelsen.

Endvidere vælges en formand, en sekretær og en kasserer.

Disse vælges for 2 år ad gangen og forskudt, således at formand og sekretær vælges i lige år, og kassereren i de ulige år.

Der vælges hvert år, fra hver afdeling, en suppleant til bestyrelsen.

Der vælges to revisorer for 2 år, forskudt med én revisor hvert år.

Revisorsuppleanten vælges for ét år.

Fanebærer og dennes suppleant vælges for ét år ad gangen.

 

§ 11:

Hver afdeling danner et udvalg, der består af mindst tre medlemmer, hvoraf det ene medlem er med i idrætsforeningens bestyrelse.

Senest en uge før den ordinære generalforsamling afholdes medlemsmøder i afdelingerne, hvor der vælges medlemmer til udvalget og bestyrelsen. Afdelingsrepræsentanterne til bestyrelsen skal meddeles formanden senest 3 dage før generalforsamlingen. Afdelingsrepræsentanten til bestyrelsen godkendes på generalforsamlingen.

 

§ 12:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indvarsles af bestyrelsen.

Bestyrelsen har endvidere pligt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 20 stemme berettigede medlemmer skriftligt anmoder formanden om dette. Det aktuelle forhandlingsemne skal skriftligt vedlægges anmodningen.

 

Bestyrelsen

–          herunder eksklusion m.v.

 

§ 13:

Efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen af sin midte en næstformand.

Bestyrelsen står for foreningens økonomiske drift.

Bestyrelsen godkender afdelingernes budget før hver sæsonsart. Bestyrelsen leder i samarbejde med afdelingernes udvalg idrætsforeningens sportslige  aktiviteter, og skal godkende alle større ændringer i disse, såfremt afdelingens egenkapital bliver negativ med kr. 50.000,00

 

 

§ 14:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når forholdene taler herfor, f. eks på grund af restance, dårligt kammeratskab, modarbejdelse af foreningens interesser eller lignende.

Eventuel eksklusion skal straks meddeles de respektive forbund og unioner.

 

§ 14a

Pædofili:

Alle, der er ansat i Holeby Idræts-Forening (lønnet eller ulønnet), og som har med børn under 15 år at gøre, skal acceptere, at den særlige pædofili-straffeattest indhentes.

Holeby Idræts-Forening følger derudover til hver en tid Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) og de respektive hovedforbunds love og regler på dette område.

 

§ 14b

Doping:

Holeby Idræts-Forening følger til hver en tid de love og regler, der er gældende i DIF eller i andre idrætsorganisationer, som DIF har truffet aftale med herom.

 

§ 15:

Bestyrelsen er beslutning dygtig når mindst fire medemmer er til stede.

Beslutningen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

Formanden

 

§ 16:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne på de datoer, der er fastlagt af bestyrelsen. Han kan desuden indkalde til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt, eller på opfordring af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Formanden fastsætter dagsordenen og leder bestyrelsesmøderne. De øvrige bestyrelsesmedlemmers eventuelle ønsker om punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest to dage før bestyrelsesmødet.

Næstformanden.

Næstformanden overtager formandens arbejde i dennes fravær.

 

Kassereren

Kassereren fører regnskabet, modtager og udbetaler beløb, indsætter og hæver de nødvendige penge fra foreningens eventuelle konti i et pengeinstitut.

Kassereren skal på anmodning fra revisorerne eller formanden til enhver tid kunne fremlægge regnskabet, og skal senest én uge før den ordinære generalforsamling aflevere årsregnskabet til revisorerne.

 

Revisorerne

Revisorerne skal revidere regnskabet talmæssigt og reelt, og har pligt til at påtale alle fejl og mangler.

 

Fanebæreren

Fanebæreren skal møde med fanen, når han tilsiges af bestyrelsen.

 

Æresmedlemmer

 

§ 17:

Æresmedlemmer kan udnævnes.

På generalforsamlingen kan æresmedlemmer få overrakt et ærestegn eller et særligt emblem.

 

§ 18:

Forandring af idrætsforeningen love kan kun finde sted, når det vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst otte dages interval, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

 

Således vedtaget på ordinærgeneralforsamling den 11. februar 2010 og

 

endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2010

 

 

Mogens Mygind:­­­­­­­­______________________________________

 

Ole Birkelund:    ______________________________________

 

Inge Pedersen:     ______________________________________

 

Frank Hansen: ________________________________________

 

Jesper Søgaard: _______________________________________

 

Dan Bekker-Olsen: ____________________________________