Referater

Ordinær generalforsamling HIF torsdag den 25. februar 2016 

17 personer var mødt op til generalforsamlingen.

1 valg af dirigent:

Frederik Christiansen blev efter indstilling fra bestyrelsen valgt som dirigent. Frederik konstaterede, at generalforsamlingen i var indkaldt i henhold til HIF’s love, idet annonce var indrykket i Lollands Posten den 9. februar 2016.

2 Formandens beretning i  hovedtræk:

Tom kom i sin beretning bl.a. ind på, at efter Michaels exit i april 2015 blev han konstitueret som formand for HIF. Tom anser at 2015 har været et hæderligt år for HIF.

Det er lykkedes næste, at holde medlemsantallet i badminton og fodbold uændret i forhold til sidste år, mens håndbold køre på vågeblus. Der er ved årets udgang 2015 106 aktive medlemmer.

Vi har været i dialog med DGI der tilbyder hjælp til foreningerne bl.a. med værktøjer til hvervning af frivillige til aflastning af bestyrelsen.

Det har knebet lidt med motivationen vedrørende indeaktiviteterne på fodbold og håndboldområdet.

På trænersiden er Martin Klinke tiltrådt som hjælpetræner (badminton), mens en samlet bestyrelse har valgt ikke at forlænge Kasper Pedersens kontrakt (fodbold).

Vi har rigtig god kontakt til skolerne i området, hvilket bl.a. har resulteret i en stor skolebadmintonturnering (6. og 7. klasser) der løber af staben 2. og 3. marts 2016 begge dage fra 9 – 13:30.

Vi arbejder forsat på et tættere samarbejde med andre foreninger i Holeby.

Klubhuset har fået en ordentlig omgang indedørs og i foråret 2016 er det så meningen at gå i gang udendørs.

Til næste år fylder HIF 100 år, hvilket naturligvis skal fejres. Det kræver enorm tilrettelæggelse, hvorfor vi håber at få hjælp fra rigtig mange frivillige.

2016 skal ligeledes bruges til at forsøge at forøge medlemsantallet og sponsorer, til hvem vi retten en stor tak.  En særlig tak til OK Benzin og HIF’s Venner.

Som årets træner har en næsten (da Bo ikke deltog)) samlet bestyrelse valgt Bo Jürgensen.

Efter et par enkelte spørgsmål blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

3 Beretning i hovedtræk fra afdelingerne:

Fodbold

Bo oplyste at 2015 havde været et turbulent år. U13 drenge mistede gejsten, hvorfor vi måtte trække holdet i efteråret. Der er p.t. 4-5 spillere tilbage, så her må vi afvente om der kommer tilgang. U 15 piger endte på 2 hold i efteråret, men det ”kørte” ikke for det ene hold – stort frafald m.m. For sæsonen 2016 har pigerne bestemt, at de vil spille 11 mandsfodbold, hvilket betyder store krav bådet til spillere og trænere.  Poderne havde derimod et fantastisk år – godt humør – god gejst og deltog i den del stævner. Håber på 5 mandshold i 2016. U 11 drenge har haft en acceptabel sæson – skal spille 8 mands i 2016. Senior herre startede med 11 mandshold, men i efteråret blev det ændret til 8 mandshold, hvilket var en klar forbedring. Der har været stort frafald måske p.g.a. Kaspers exit. Trænersituationen for 2016 er ”anstrengt” og består af:  Bo Jürgensen, Jonas Hilmi og Flemming Skott, hvilket formentlig ikke er nok.

Der var ikke spørgsmål til Bo’s beretning der herefter blev taget til efterretning.

Badminton

Flemming oplyste at der p.t. er 14 ungdomsspillere, 18 motionister og  10 ”forældrespillere”. Der er en god stemning i badmintonafdelingen. Vi har for 2016 fået ny sponsor der ”kommer” med en god pose penge til dækning af boldudgiften m.v. og sponserer tasker til spillerne. Den før omtalte skoleturnering glæder alle sig til. Der spilles 13 kampe (hele kategorien) og vinderne får en stor pokal med hjem til skolen. Der afholdes sæsonafslutning den 16. april 2016 fra kl. 10 til 22.

Der var ikke spørgsmål til Flemmings beretning der herefter blev taget til efterretning.

Håndbold

Leyla oplyste, at vi i efteråret forsøgte at starte op med de små, hvilket dog ikke var nogen succes. Der har dog været henvendelser her i starten 2016, men der er først ledige haltider fra næste uge, hvor vi forsøger igen med de små.

Der var ikke spørgsmål til Leylas beretning der herefter blev taget til efterretning.

4. Kassererens beretning:

Kassereren gennemgik regnskabet i hovedposter og knyttede kommentarer til enkeltposter. Regnskabet er utilfredsstillende idet der er et underskud på 43.529,22 kr., en egenkapital på 1.110.396,87 kr. heraf bankindestående på 370.067,71 kr.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet der herefter enstemmigt blev godkendt.

5. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelse:

Tom Rasmussen blev valgt som formand for HIF.

Leyla Jürgensen, Bo Jürgensen og Flemming Skott blev efter indstilling fra sportsafdelingerne godkendt af generalforsamlingen som repræsenterer for de enkelte idrætsafdelinger i bestyrelsen.

7 Valg af suppleanter:

Suppleanter for sportsafdelingerne vil blive udpeget snarest.

8. Valg af revisor:

Johnny Christiansen blev genvalgt til den ene revisorpost.

9. Valg af revisorsuppleant:

Henrik Eriksen blev valgt som revisorsuppleant.

10.Valg af fanebærer og suppleant:

Der var ingen der ønskede posten som fanebærer (eller suppleant herfor), hvorfor ”stillingen” p.t. er verkant.

11. Eventuelt:

Der blev rejst spørgsmål til underskud i fodbold på ca. 50.000 kr. Kassereren havde under sin gennemgang af regnskabet påpeget følgende: Godtgørelse til træneren indeholder et beløb vedrørende 2014 ca. 5.000 kr. Der er indkøbt trænertøj ca. 6.000 kr. Bod og bøder er beklageligvis steget voldsomt godt 4.000 kr. turneringsudgifter indeholder en stævneudgift på ca. 4.000 kr., der må betragtes som en engangsforestilling, HIF’s Venners tilskud på 10.000 kr. til Langelandsturen er bogført under hovedforeningen – Tilskud fra HIF’s Venner konto 1018 kr. I alt 29.000 kr. Man kan herefter sige, at når der er renset for ovennævnte, er underskuddet ”kun” på ca. 20.000 kr. Når der ligeledes henses til medlemsantallet og den struktur HIF p.t. har, er dette nok hvad man også må påregne i fremtiden. Alternativ er kontingent forhøjelser og øgede sponsorindtægter. Dette vil naturligvis indgå i bestyrelsens fremadrettede arbejde.

Det blev ligeledes foreslået, at man f.eks. laver en ”sponsorvæg” med sponsorernes navne, logoer m.v. Man kunne ligeledes forsøge at sælge kampe o.l.

Endelig blev problematikken omkring frivillige til aflastning af bestyrelsen vendt og interesserede kunne tilkendegive dette på en liste. Enighed om, at bestyrelsen fremover skal specificere de opgave man ønsker hjælp til.

Herefter var der ”lidt småsnak” om diverse emner.

Kl. 20:20 afsluttede Frederik Christiansen sit hverv som dirigent.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand Tom Rasmussen

Kasserer Ole Birkelund

Sekretær – verkant

Flemming Skott formand badminton og næstformand

Bo Jürgensen formand fodbold

Leyla Jürgensen formand Håndbold og ansvarlig for klubhus

Kontingent 2016/17 Ungdom 400 kr. fodbold og badminton. Ungdom Håndbold 200 kr. Seniors 800 kr. Motion badminton 400 kr. Forældre badminton 400 kr. + 200 kr. i boldpenge